Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem


Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena jím zaplacená kupní cena. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.
Rozhodnete-li se pro odstoupení od kupní smlouvy v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:
a) Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu doručen projev vůle o odstoupení od kupní smlouvy. Nejlépe tedy odešlete dopis (nejlépe emailem) následujícího (či podobného) znění “Tímto  odstupuji od kupní smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Jméno a příjmení, adresa, datum a podpis. 
b) Písemný projev vůle o odstoupení od kupní smlouvy musí být doručen prodávajícímu nejpozději 14. den od převzetí zboží kupujícím, a to poštou na adresu sídla prodávajícího iSchweizer marketing s.r.o., Legionářů 4416/22, 695 01 Hodonín nebo e-mailem na adresu info@ischweizer.cz. Kopii odstoupení kupující přibalí k zásilce, v níž odesílá prodávajícímu zpět zboží.
c) Zboží kupující zašle nebo osobně doručí zpět na adresu zákaznické centrum prodávajícího iSchweizer marketing s.r.o., Štefánikova 281/33, 695 01 Hodonín (sklad) a na zásilce čitelně vyznačí slovo „odstoupení“.
d) Zboží, které bude odesíláno zpět prodávajícímu zašle kupující pokud možno v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a pokud možno s dokladem o koupi (popř. kopií). Neposílejte zboží na dobírku a doporučujeme Vám zboží pojistit.
e) Peníze za zboží budou kupujícímu vráceny složenkou nebo převodem na účet a to zpravidla do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.
f) Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží, zboží není kompletní nebo bylo poškozeno, byla způsobena škoda), je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě.
Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího
Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem zcela, případně zčásti jestliže zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy se již nevyrábí, případně nedodává. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.