Počet položiek0

Spolu0.00 EUR


Ako nakupovať?

Obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou iSchweizer marketing s.r.o., so sídlom Legionářů 4416/22, Hodonín,695 01 zapísaná v obchodnom registri Brno, oddiel C, vložka č. 109219 (Ďalej len "predávajúci"alebo „iSchweizer marketing s.r.o.“) a jej obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci").

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou iSchweizer marketing s.r.o. a jej obchodnými partnermi.
Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

 

Predávajúci:
iSchweizer marketing s.r.o., so sídlom Legionářů 4416/22, Hodonín,695 01 zapísaná v obchodnom registri Brno, oddiel C, vložka č. 109219 zaoberajúca sa predajom čisto prírodných produktov ako ďalším predajcom, tak aj spotrebiteľom. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené v sekcii Kontakty.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27


Kupujúci:
Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľ:
Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. 
Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení noviel.

Podnikateľ:
Podnikateľom sa rozumie:
  •  osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)
  •  osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)
  •  osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.) 
  •  osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu.
Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

 

Kúpna zmluva:
Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.
Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.
Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.
Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.bestofnature.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.
Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

iSchweizer marketing s.r.o., sídlem Legionářů 4416/22, Hodonín 69501, IČO: 07645139, Rg.KS Brno, oddíl C, vložka 109219

 

 

Zajištění informační povinnosti správce osobních údajů

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů iSchweizer marketing s.r.o., sídlem Legionářů 4416/22,Hodonín 695 01, IČO: 07645139, Rg.KS Brno, oddíl C, vložka 109219, jsou účinné od 1.1.2019. Jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti správce osobních údajů dle čl. 13 GDPR.

 

Kategorie osobních údajů

S výjimkou případů stanovených zvláštními předpisy poskytuje subjekt údajů správci údajů své osobní údaje zcela dobrovolně, a v případě jejich neposkytnutí mu nehrozí žádná sankce. Subjekt údajů však bere na vědomí, že bez poskytnutí některých osobních údajů nelze provést objednávku zboží, uzavřít s ním smlouvu, resp. realizovat objednávku, nebo mu zasílat obchodní sdělení, k jejichž odběru se přihlásil. Společností iSchweizer marketing s.r.o. (jako správcem osobních údajů) může dojít za splnění níže uvedených podmínek ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

1. Osobní identifikační údaje a adresní údaje

 

 

Takovými údaji jsou zejména titul, jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu,  adresa sídla nebo místa podnikání, název obchodní firmy, datum narození,  rodné číslo, IČ, DIČ, fakturační adresa, čísla předložených identifikačních dokladů a jejich kopie (veškeré údaje, které nejsou potřebné pro uskutečnění kontraktu, jsou na kopiích dokladů začerněny), bankovní spojení, podpis.

 

Zpracování osobních údajů odpovídá rozsahu nutnému pro uzavření a plnění smlouvy.

 

2. Kontaktní údaje

 

 

Takovými údaji jsou zejména kontaktní e-mail, telefonní číslo.

3. Ostatní údaje vypovídající o důvěryhodnosti a platební morálce subjektu osobních údajů

Jsou to zejména údaje, které subjekt osobních údajů poskytne správci osobních údajů pro tyto účely na základě souhlasu, údaje dostupné z regulérně provozovaných registrů.

4. Provozní údaje

 

 

Jedná se o údaje zpracovávané zejména pro řešení případných sporů plynoucích z konkrétních  kontraktů, údaje vznikající při přímé komunikaci mezi iSchweizer marketing s.r.o. a subjektem údajů, dále pak pro potřeby účtování a plnění zákonných povinností iSchweizer marketing s.r.o.

 

5. Údaje zpracované na základě souhlasu subjektu údajů

 

 

Jedná se o zpracování osobních údajů, které není nezbytně nutné k plnění smlouvy, zákonných povinností správce či ochranu oprávněných zájmů iSchweizer marketing s.r.o. Účelem jejich zpracování je zlepšení a zvýšení kvality vzájemné komunikace a poskytovaných služeb ze strany iSchweizer marketing s.r.o. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Udělení souhlasu je kdykoliv odvolatelné, a to písemnou formou zaslanou na adresu sídla iSchweizer marketing s.r.o.

 

Účely a právní důvody zpracování osobních údajů

 

Od účelu zpracování se odvíjí rozsah zpracovávaných údajů. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy nebo oprávněného zájmu iSchweizer marketing s.r.o. či  na základě zákona, a to vše bez souhlasu subjektu osobních údajů. Pro jiné účely může dojít ke zpracování osobních údajů pouze na základě souhlasu.

1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů iSchweizer marketing s.r.o.

 

 

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností iSchweizer marketing s.r.o. a ochranu oprávněných zájmů iSchweizer marketing s.r.o. je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné provádět kontraktaci, poskytovat služby ani řádně plnit zákonné povinnosti. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Jedná se zejména o tyto dílčí účely: plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností), vyúčtování (plnění smlouvy), účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností).

Vyhodnocování platební morálky subjektu osobních údajů pro účely prevence vzniku pohledávek, které může mít vliv na rozhodování společnosti iSchweizer marketing s.r.o. o podmínkách uzavírání dalších smluv s klientem (oprávněný zájem).

Dále pak vymáhání pohledávek a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem), zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti iSchweizer marketing s.r.o. (oprávněný zájem společnosti iSchweizer marketing s.r.o.)

 

2. Zpracovávání údajů klientů iSchweizer marketing s.r.o. se souhlasem 

 

 

U klienta iSchweizer marketing s.r.o. s jeho souhlasem zpracováváme některé údaje nad rámec nutný k plnění smlouvy a taktéž pro obchodní účely (na základě Souhlasu pro obchodní účely s účinností od 1.1.2019), a to primárně pro vytvoření vhodné nabídky služeb společnosti iSchweizer marketing s.r.o. klientovi (forma telefonicky, písemně, prostřednictvím internetové reklamy a formou elektronické komunikace). Správce provádí pro oslovení klientů s vhodnými nabídkami pouze nezbytně nutné zpracování. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a kdykoli odvolatelné. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany iSchweizer marketing s.r.o. pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami ochrany a zpracování osobních údajů. Obchodní sdělení lze zasílat jednak na kontakty našich klientů z titulu oprávněného zájmu společnosti iSchweizer marketing s.r.o., a to jen do doby vyslovení případného nesouhlasu klienta. Nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je odkaz pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

 

Doby zpracování osobních údajů, lhůty

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány, likvidovány v řádných lhůtách.

U klientů iSchweizer marketing s.r.o., je společnost iSchweizer marketing s.r.o. oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v databázi klientů jejich základní osobní, identifikační, adresní, kontaktní údaje i ostatní a provozní údaje po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společností iSchweizer marketing s.r.o.

Jsou-li vystavovány správcem údajů faktury dle zákona o dani z přidané hodnoty, jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou návazně po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i příslušné smlouvy.

 

Režim osobních údajů poskytnutých  v rámci jednání, které nevedlo k uzavření smlouvy

V případě jednání mezi společností iSchweizer marketing s.r.o. a potenciálním zájemcem o uzavření smlouvy, které nebylo zakončeno uzavřením smlouvy, je společnost iSchweizer marketing s.r.o. oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od ukončení příslušného jednání.

Ostatní příjemci osobních údajů

Společnost iSchweizer marketing s.r.o. při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti iSchweizer marketing s.r.o., mají postavení zpracovatelů osobních údajů.  Zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů udělených společností iSchweizer marketing s.r.o. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost advokátů, auditorů, správu IT systémů. Konkrétně se jedná o: účetní Květa Koriťáková, IT: Kremsa Digital s.r.o.
Těmto subjektům bude umožněn přístup k osobním údajům jen po nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků. Na tyto subjekty se vztahuje povinnost mlčenlivosti ve stejném rozsahu jak je tomu v případě zaměstnanců správce údajů.

Se všemi takovými subjekty uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Společnost iSchweizer marketing s.r.o. v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou za účelem plnění povinností iSchweizer marketing s.r.o. plynoucích z příslušných právních předpisů.

Zaměstnanci společnosti a osoby v obdobném poměru k iSchweizer marketing s.r.o. jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo činností prováděných na základě uzavřené smlouvy.

Správce údajů nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR. Správce údajů nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným třetím osobám v tomto článku neuvedeným.

 

Způsoby zpracování osobních údajů

 

 

Společnost iSchweizer marketing s.r.o. zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně a vede řádnou  evidenci takových činností, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.
V souladu s těmito zásadami, jakož i souvisejícímu obecně závaznými právními předpisy, se správce údajů zavazuje zejména:


* zajistit, že osobní údaje budou zpracovány vždy v souladu s právními předpisy a účelem zpracování uvedeném v těchto zásadách,
* zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu GDPR, aby zajistil a byl schopen kdykoli doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s GDPR tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžně revidovat a aktualizovat,
* vést a průběžně revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR,
* řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto Úřadem v nezbytném rozsahu,
* zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů,
* postupovat v souladu s dalšími požadavky právních předpisů, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů, plnit své informační povinnosti, nepředávat osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva subjektu údajů a klientů a poskytovat jim v této souvislosti nezbytnou součinnost.

 

Informace o právech subjektů údajů

1. Právo na přístup k osobním údajům

 

Dle čl. 15 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od společnosti iSchweizer marketing s.r.o. potvrzení o zpracování osobních údajů, právo na informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, jež jsou zpracovávány. Dále pak o příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupňovány a o době zpracování. Dále má subjekt údajů právo požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování. Může si vyžádat kopii osobních údajů, přičemž v případě opakované žádosti bude společnost iSchweizer marketing s.r.o. oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů, žádost o kopii osobních údajů a právo na  informace  lze uplatnit písemnou formou na adresu sídla společnosti iSchweizer marketing s.r.o.

 

2. Právo na opravu nepřesných údajů

 

Dle čl. 16 GDPR bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost iSchweizer marketing s.r.o. zpracovávat. Zákazník společnosti iSchweizer marketing s.r.o., má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit písemnou formou na adresu sídla společnosti iSchweizer marketing s.r.o.

3. Právo na výmaz

 

Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost iSchweizer marketing s.r.o. neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost iSchweizer marketing s.r.o. má nastaveny mechanismy pro výmaz osobních údajů, kdy pominul účel, jež určoval rozsah a parametry zpracování osobních údajů.

4. Právo na omezení zpracování

 

Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemnou formou na adresu sídla společnosti Schweizer International s.r.o.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

 

Subjekt údajů má také dle čl. 19 GDPR právo na oznámení ze strany společnosti iSchweizer marketing s.r.o. v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Na základě písemné žádosti subjektu údajů na adresu sídla společnosti lze poskytnout oznámení ze strany iSchweizer marketing s.r.o.

6.Právo na přenositelnost osobních údajů

 

Čl. 20 GDPR přiznává subjektu údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat písemnou formou na adresu sídla společnosti iSchweizer marketing s.r.o. o předání těchto údajů jinému správci. Žádosti nelze vyhovět, pokud by v konkrétním případě mohlo dojít k negativnímu  dotčení práv a svobod třetích subjektů.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 

Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti iSchweizer marketing s.r.o. Je na společnosti iSchweizer marketing s.r.o., aby prokázala existenci oprávněného důvodu pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů. V opačném případě společnost iSchweizer marketing s.r.o. zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné uplatnit  písemnou formou na adresu sídla společnosti iSchweizer marketing s.r.o.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

 

Subjekt údajů je oprávněn dobrovolně udělený souhlas kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu warehouse@ischweizer.com, písemně na adresu sídla správce údajů nebo přímo prostřednictvím volby u doručeného obchodního sdělení doručeného subjektu údajů e-mailem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejícího ze souhlasu, který byl udělen před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv ani na zpracování osobních údajů, které správce údajů provádí na jiném právním základu než je souhlas udělený v souladu s tímto dokumentem.

 

 Automatizované rozhodování

 

Společnost iSchweizer marketing s.r.o. neprovádí automatizované rozhodování.

 

 Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

Subjekt údajů je oprávněn podat kdykoli stížnost týkající se zpracování jeho osobních údajů nebo neplnění povinností správce údajů plynoucích z GDPR k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz, jako orgánu vykonávajícího dohled nad dodržováním pravidel ochrany osobních údajů.

Kontakt na osobu určenou pro vedení agendy ochrany osobních údajů iSchweizer marketing s.r.o.

 

Kontakt na odpovědnou osobu: Radek Mecl

Adresa: Legionářů 4416/22, Hodonín 695 01

E-mail: warehouse@ischweizer.com

 
 

III. Otváracia doba

Zákaznícke centrum:
Štefánikova 281/33
Hodonín 695 01
Telefon: +420 725 607 503
E-mail: info@ischweizer.com
Po – Pia: 8:00 – 16:00

Objednávky cez internetový obchod na adrese www.bestofnature.sk

IV. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné.  V on-line eshope sú vždy aktuálne a platné ceny.

V. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (poštovné a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, s ktorým k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu upresnenia ponuky zo strany predávajúceho.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez elektronický obchod.   

VI. Odstúpenie od zmluvy

 
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ
V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.
Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 15 dní od účinnosti odstúpenia  od zmluvy kupujúcim.
Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 7 dní (zákon č. 108/2000 Z.z.) prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.
Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia, tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.
Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 12  zákona č. 108/2000 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ
V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.
Pri vystavení dobropisu môže byť od kupujúceho požadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením občianskeho preukazu kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov).

VII. Platobné podmienky

a) platba v hotovosti pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste
b) platba vopred bankovým prevodom
c) platba prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste (platobnou kartou)
d) platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line)
e) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
f) platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok pre poskytnutie kreditu)

Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

VIII. Dodacie podmienky

Osobný odber: Tovar môže prevziať iba kupujúci. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.
Rozvoz tovaru:  Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru na celom území Slovenskej republiky. Ceny dopravy sú uvádzané vrátane DPH. Náklady na dopravu tovaru sa odlišujú s ohľadom na kupujúcim zvolený spôsob dodania.

Zasielanie prepravnou službou - SR: 
Slovenská pošta a.s.
  • pri objednávke tovaru v celkovej hodnote nižšej než 60,- € účtujeme kupujúcemu poštovné a balné 8,- € vrátane DPH
  • pri objednávke tovaru nad 60,- € kupujúcemu neúčtujeme poštovné a balné.
Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.
Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie balenia) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

V prípade, že poškodenie obsahu zásielky kupujúci zistí po jeho prevzatí, je nutné do 24 hodín zaslať vypísaný Zápis o poškodení zásielky na adresu info@ischweizer.com.
Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

IX. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

X. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.1.2019 a rušia predchádzajúce znenia VOP, ak boli prijaté. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Za spoločnosť iSchweizer marketing s.r.o. schválila Lucia Stachová, konateľka.

Reklamačný poriadok
 

I. Všeobecné ustanovenia
 
Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho iSchweizer marketing s.r.o., so sídlom Legionárů 4416/22, Hodnín 695 01 zapísaná v obchodnom registri Brno, oddiel C, vložka č. 109219, a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.

Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru.

Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.

Prevzatím tovaru v prípade, ak na strane kupujúceho vystupuje podnikateľ, sa rozumie okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu, resp. prvému prepravcovi. Ak je  kupujúcim spotrebiteľ, prevzatím tovaru sa rozumie okamih prevzatia tovaru spotrebiteľom od predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu.

Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra - ďalej len záručný list) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo).
 
Na žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Záručný list obsahuje obchodné meno predávajúceho, jeho identifikačné číslo a sídlo. Štandardne však, ak to umožňuje povaha veci, vydáva predávajúci namiesto záručného listu kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.
 
Ak je to vzhľadom na poskytovanú záruku potrebné, predávajúci v záručnom liste zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, dobu platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce. V záručnom liste predávajúci zároveň uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu.
 
Predĺžená záruka musí byť vždy v súlade so záručnými podmienkami danými výrobcom a s akoukoľvek súvisiacou reklamou, pričom v takomto prípade záručný lis vždy obsahuje vyššie uvedené náležitosti a je vydaný v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.
 

II. Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným na záručnom liste.
 
Pri predaji spotrebného tovaru je zákonná záručná doba 24 mesiacov * pre spotrebiteľa **, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Dĺžka záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste (v stĺpci záruka). Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej záručnej lehoty. Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.
 
Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom poriadku. U predĺženej lehoty sa reklamácie riadia výhradne týmto Reklamačným poriadkom.
 
* Výnimku môže tvoriť tovar predávaný so zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď. - taká charakteristika je vždy uvedená pri tovare - ak nie je, má sa za to, že sa jedná o tovar nový, nepoškodený a kompletný). Ak je kupujúcim spotrebiteľ a ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim, a práva zo zodpovednosti za chyby veci zaniknú, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia veci kupujúcim. Túto dobu uvedie predávajúci v doklade o predaji veci a dostatočne výrazne i u ponúkaného tovaru a v potvrdení objednávky. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

** U vybraných produktov je výrobcom záruka pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľom, obmedzená. Zákonné práva koncového zákazníka (spotrebiteľa) tým nie sú nijako dotknuté, záruka pre neho platí podľa zákona.

III. Záručné podmienky

I. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je povinný, a kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie balenia) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

II. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: info@ischweizer.com spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

III. Miestom pre uplatnenie reklamácie je iSchweizer marketing s.r.o., Štefánikova 281/33, Hodonín 695 01, príp. ak je kupujúcim spotrebiteľ, môže tovar reklamovať i v pobočkách predávajúceho, kde došlo ku kúpe tovaru (pre urýchlenie vybavenia reklamácie však odporúčame vyššie uvedenú adresu).

IV. V prípade, že bol tovar zakúpený kupujúcim, ktorý je podnikateľom, musí kupujúci uplatňovať reklamáciu priamo u predávajúceho.

V.  Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu predávajúceho. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne „REKLAMÁCIA“ a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočnú adresu a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je podstatne sťažená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru. Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu spotrebiteľovi, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak. Taktiež odporúčame zvoliť si požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (pozri nižšie).

VI.  Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má). Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.

        

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):
  1. mechanickým poškodením tovaru,
  2. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
  3. tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (úpravy tovaru), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,
  4. tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo predávajúcim deklarované, prípadne je možné očakávať vzhľadom na vykonávanú reklamu alebo obvyklému spôsobu použitia tovaru.

VII.  Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na chybu uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom chyby). Pre uvedenie chyby odporúčame písomnú formu.

VIII. Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar a/alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru k reklamačnému riadeniu, iba ak ide o znečistenie obvyklé.


 

IV. Spôsob vybavenia reklamácie

Ak je kupujúcim spotrebiteľ:
Zhoda s kúpnou zmluvou
Ak je kupujúcim spotrebiteľ, v prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny
 

Zaregistrujte sa a získajte novú 48 stranovú knižku plnú zaujímavých tipov, rád a nápadov ZDARMA!

REGISTRÁCIA