Počet položek:0

Hodnota:0.00 Kč


Jak nakupovat?

Pro profesionály :: Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky (včetně reklamačního řádu) 
prodávajícího (dodavatele), společnosti Schweizer International s.r.o., se sídlem Praha 6 - Bubeneč, Puškinovo náměstí 493/5, PSČ 160 00, IČO: 607 45 258, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 18726 vedená u Krajského soudu v Brně
 
platné pro internetový obchod se zbožím na www.bestofnature.cz
 
Všeobecná ustanovení
 
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou platné pro veškeré nákupy prováděné prostřednictvím veřejné datové sítě (internet) prostředky komunikace na dálku v internetovém obchodě www.bestofnature.cz a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). 
 
Provozovatelem internetového obchodu a dodavatelem (prodávajícím) je společnost Schweizer International s.r.o., se sídlem Praha 6 - Bubeneč, Puškinovo náměstí 493/5, PSČ 160 00, IČO: 607 45 258, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 18726 vedená u Krajského soudu v Brně. 
 
Veškeré právní vztahy vzniklé ze smluv vzniklých na základě internetového obchodu www.bestofnature.cz či v souvislosti s těmito smlouvami a veškeré právní vztahy v souvislosti s tímto internetovým obchodem se řídí právem České republiky. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Jazyk uzavření těchto smluv je český.   
 
Je-li smluvní stranou (kupujícím) spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními českých právních předpisů na ochranu spotřebitele. 
  
Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 
Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 
Kupující / spotřebitel – je kupující osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 
Kupující / nikoli spotřebitel – je kupující osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.  
 
Uzavření kupní smlouvy - umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách www.bestofnature.cz  vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
 
Reklamace – je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.
 
Nákup zboží – postup při uzavření smlouvy
a) Zboží prodávané v našem internetovém obchodě www.bestofnature.cz je roztříděno do kategorií podle jednotlivých druhů. U každého námi dodávaného výrobku je vedle jeho popisu připojena informace o ceně včetně DPH, kód výrobku, fotografie, doplňkové informace o výrobku.
 
b) Po vybrání konkrétního zboží kupující klikne na tlačítko "Vložit do košíku". Otevře se košík s přehledem objednaného zboží (název zboží, množství, cena) a formulářem, který je potřeba vyplnit pro úspěšné dokončení nákupu. Pokud si kupující přeje zakoupit více kusů  zvoleného zboží, vybere v rámečku "Počet" požadovaný počet kusů. Zboží se do košíku automaticky vloží a přepočítá se cena. V průběhu nakupování může kupující kdykoli zobrazit obsah nákupního košíku pomocí odkazu "Nákupní košík“. Zboží vložené v košíku ještě neznamená nákup, ten proběhne až po vyplnění a odeslání objednávkového formuláře.
 
c) Pokud kupující chce některé zboží z nákupního košíku odstranit, stačí stisknout ikonu "Odebrat" u dané položky a zboží se z košíku odstraní.
 
d) Poté, co kupující ukončí nákup, vyplní své kontaktní údaje (jméno, příjmení, bydliště, místo dodání zboží, způsob platby, etc.) , a doplní svou kontaktní platnou e-mailovou adresu, případně telefon. Dále zaškrtne zvolený způsob platby. 
 
e) Řádným vyplněním objednávky, která obsahuje identifikaci zboží a kontaktní údaje kupujícího a jejím odesláním kliknutím na tlačítko „Dokončit“  kupující projevil vůli uzavřít s prodávajícím konkrétní kupní smlouvu. Prodávající potvrdí objednávku kupujícího na jeho e-mailovou adresu zadanou v objednávkovém formuláři.    
 
Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.
 
Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu. 

Společnost Schweizer International s.r.o. si vyhrazuje právo dodávat z tzv. „ Akčních nabídek „  a oproti ceníkové ceně slevněných výrobků každému zákazníkovi pouze omezený počet kusů.
 
Dodání zboží: 
Objednané zboží doručujeme dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty nebo smluvní přepravní službou. 
 
Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 5 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo dodání zboží je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na  adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list. Při převzetí zboží od přepravní služby resp. pošty si jako kupující vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen, uveďte jako kupující tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby, pošty.
 
Rozvoz zboží prodávající zajišťuje po celé České republice. Ceny dopravy jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dopravu zboží je rozlišen podle zvoleného způsobu dopravy.
 
 
Způsoby dodání:
 
poštou 
• přeprava poštou je možná pouze u zásilek do 30 kg a do hodnoty 100.000,- Kč nebo zásilek, které splňují podmínky přepravy České pošty.
• u objednávky zboží nižší než 1.500,-Kč účtujeme kupujícímu poštovné a balné 198,- Kč vč. DPH,
• u objednávky zboží nad 1.500,-Kč kupujícímu neúčtujeme poštovné a balné.

Kontrola zásilky
Při převzetí zásilky je kujícímu  doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.
 
Platební podmínky: 
Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud s kupujícím není dohodnuto jinak.
Nabídka (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob. Cena je platná v době objednání zboží.
 
Při objednávce nad 1.500,-Kč neúčtujeme kupujícímu žádné poštovné a balné.
Při objednávce nižší než 1.500,-Kč účtujeme kupujícímu poštovné a balné ve výši 198,-CZK, které je kupující povinen zaplatit vedle kupní ceny za objednané zboží.
 
 
Způsoby plateb:
a) platba v hotovosti - při převzetí zboží. 
b) platba na dobírku - při zasílání obchodním balíkem České pošty. 

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z vlastních důvodů na jeho straně (například není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním zboží v plné výši.
 
Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem – spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena jím zaplacená kupní cena. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.
 
 
Rozhodnete-li se pro odstoupení od kupní smlouvy v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:
a) Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu doručen projev vůle o odstoupení od kupní smlouvy. Nejlépe tedy odešlete dopis (nejlépe emailem) následujícího (či podobného) znění “Tímto  odstupuji od kupní smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Jméno a příjmení, adresa, datum a podpis. 
 
b) Písemný projev vůle o odstoupení od kupní smlouvy musí být doručen prodávajícímu nejpozději 14. den od převzetí zboží kupujícím, a to poštou na adresu sídla prodávajícího Schweizer International s.r.o., Puškinovo náměstí 493/5, 160 00 Praha 6 - Bubeneč nebo e-mailem na adresu info@ischweizer.com. Kopii odstoupení kupující přibalí k zásilce, v níž odesílá prodávajícímu zpět zboží.
 
c) Zboží kupující zašle nebo osobně doručí zpět na adresu zákaznické centrum prodávajícího Schweizer International s.r.o., Štefánikova 281/33, 695 01 Hodonín (sklad) a na zásilce čitelně vyznačí slovo „odstoupení“.
 
d) Zboží, které bude odesíláno zpět prodávajícímu zašle kupující pokud možno v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a pokud možno s dokladem o koupi (popř. kopií). Neposílejte zboží na dobírku a doporučujeme Vám zboží pojistit.
 
e) Peníze za zboží budou kupujícímu vráceny složenkou nebo převodem na účet a to zpravidla do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.
 
f)  Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží, zboží není kompletní nebo bylo poškozeno, byla způsobena škoda), je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě.
 
g) Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv  
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
- na dodávku novin, periodik a časopisů,
- spočívajících ve hře nebo loterii.

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího - Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem zcela, případně zčásti jestliže zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy se již nevyrábí, případně nedodává. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
 
Datum spotřeby
Životnost výrobku se řídí datem spotřeby, které je na něm vyznačeno.
 
Neobjednané plnění 
Dodal-li prodávající kupujícímu, který je spotřebitelem, něco bez objednávky a ujal-li se tento spotřebitel držby, hledí se na spotřebitele jako na poctivého držitele. Spotřebitel nemusí na své náklady prodávajícímu nic vracet, ani ho o tom vyrozumět.
 
Zásady ochrany a zpracování osobních údajů
 
Schweizer International s.r.o.
 
Zajištění informační povinnosti správce osobních údajů
Zásady ochrany a zpracování osobních údajů Schweizer international s.r.o. jsou účinné od 25. 5. 2018. Jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti správce osobních údajů dle čl. 13 GDPR.
 
Kategorie osobních údajů
Společností Schweizer International s.r.o. (jako správcem osobních údajů) může dojít za splnění níže uvedených podmínek ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

1. Osobní identifikační údaje a adresní údaje

Takovými údajijsou zejména titul, jméno a příjmení,adresa trvalého pobytu,  adresa sídla nebo místa podnikání, název obchodní firmy, datum narození,  rodné číslo, IČ, DIČ, fakturační adresa, čísla předložených identifikačních dokladů a jejich kopie (veškeré údaje, které nejsou potřebné pro uskutečnění kontraktu, jsou na kopiích dokladů začerněny), bankovní spojení, podpis.
 
Zpracování osobních údajů odpovídá rozsahu nutnému pro uzavření a plnění smlouvy. 

2. Kontaktní údaje

Takovými údaji jsou zejména kontaktní e-mail, telefonní číslo.

3. Ostatní údaje vypovídající o důvěryhodnosti a platební morálcesubjektu osobních údajů 

Jsou to zejména údaje, které subjekt osobních údajů poskytne správci osobních údajů pro tyto účely na základě souhlasu, údaje dostupné z regulérně provozovaných registrů. 

4. Provozní údaje

Jedná se o údaje zpracovávané zejména pro řešení případných sporů plynoucích z konkrétních  kontraktů, údaje vznikající při přímé komunikaci mezi Schweizer International s.r.o. a subjektem údajů, dále pak pro potřeby účtování a plnění zákonných povinností Schweizer International s.r.o.

5. Údaje zpracované na základě souhlasu subjektu údajů

Jedná se o zpracování osobních údajů, které není nezbytně nutné k plnění smlouvy, zákonných povinností správce či ochranu oprávněných zájmů Schweizer International s.r.o. Účelem jejich zpracování je zlepšení a zvýšení kvality vzájemné komunikace a poskytovaných služeb ze strany Schweizer International s.r.o. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Udělení souhlasu je kdykoliv odvolatelné, a to písemnou formou.


Účely a právní důvody zpracování osobních údajů

Od účelu zpracování se odvíjí rozsah zpracovávaných údajů. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy nebo oprávněného zájmu Schweizer International s.r.o. či na základě zákona, a to vše bez souhlasu subjektu osobních údajů. Pro jiné účely může dojít ke zpracování osobních údajů pouze na základě souhlasu.

1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmůSchweizer International s.r.o.

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností Schweizer International s.r.o. a ochranu oprávněných zájmů Schweizer International s.r.o. je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné provádět kontraktaci, poskytovat služby ani řádně plnit zákonné povinnosti. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.
Jedná se zejména o tyto dílčí účely:plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností), vyúčtování (plnění smlouvy), účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností).
Vyhodnocování platební morálky subjektu osobních údajů pro účely prevence vzniku pohledávek, které může mít vliv na rozhodování společnosti Schweizer International s.r.o. o podmínkách uzavírání dalších smluv s klientem (oprávněný zájem). 
Dále pak vymáhání pohledávek a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem), zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti Schweizer International s.r.o.(oprávněný zájem společnosti Schweizer International s.r.o.)
 

2. Zpracovávání údajů klientů Schweizer International s.r.o. se souhlasem  

U klienta Schweizer International s.r.o. s jeho souhlasem zpracováváme některé údaje nad rámec nutný k plnění smlouvy a taktéž pro obchodní účely (na základě Souhlasu pro obchodní účely s účinností od 25.5.2018), a to primárně pro vytvoření vhodné nabídky služeb společnosti Schweizer International s.r.o. klientovi (forma telefonicky, písemně, prostřednictvím internetové reklamy a formou elektronické komunikace). Správce provádí pro oslovení klientů s vhodnými nabídkami pouze nezbytně nutné zpracování. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a kdykoli odvolatelné. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany Schweizer International s.r.o. pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami ochrany a zpracování osobních údajů. Obchodní sdělení lze zasílat jednak na kontakty našich klientů z titulu oprávněného zájmu společnosti Schweizer International s.r.o., a to jen do doby vyslovení případného nesouhlasu klienta. Nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je odkaz na kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.
 
Doby zpracování osobních údajů, lhůty
Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány, likvidovány v řádných lhůtách. 
U klientů Schweizer International s.r.o., je společnost Schweizer International s.r.o. oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v databázi klientů jejich základní osobní, identifikační, adresní, kontaktní údaje i ostatní a provozní údaje po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společností Schweizer International s.r.o.
Jsou-li vystavovány správcem údajů faktury dle zákona o dani z přidané hodnoty, jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou návazně po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i příslušné smlouvy. 
 
Režim osobních údajů poskytnutých  v rámci jednání, které nevedlo k uzavření smlouvy
V případě jednání mezi společností Schweizer International s.r.o. a potenciálním zájemcem o uzavření smlouvy, které nebylo zakončeno uzavřením smlouvy, je společnost Schweizer International s.r.o. oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od ukončení příslušného jednání.
Ostatní příjemci osobních údajů
Společnost Schweizer International s.r.o. při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti Schweizer International s.r.o., mají postavení zpracovatelů osobních údajů.  Zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů udělených společností Schweizer International s.r.o. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost advokátů, auditorů, správu IT systémů. 
Se všemi takovými subjekty uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. 
Společnost Schweizer International s.r.o. v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.
 

Způsoby zpracování osobních údajů

 
Společnost Schweizer International s.r.o. zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně a vede řádnou  evidenci takových činností, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

 

Informace o právech subjektů údajů

1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od společnosti Schweizer International s.r.o. potvrzení o zpracování osobních údajů, právo na informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, jež jsou zpracovávány. Dále pak o příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupňovány a o době zpracování. Dále má subjekt údajů právo požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování. Může si vyžádat kopii osobních údajů, přičemž v případě opakované žádosti bude společnost Schweizer International s.r.o. oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.
Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů, žádost o kopii osobních údajů a právo na  informace  lze uplatnit písemnou formou na adresu sídla společnosti Schweizer International s.r.o.

 

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 GDPR bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude společnost Schweizer International s.r.o. zpracovávat. Zákazník společnosti Schweizer International s.r.o., má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit písemnou formou na adresu sídla společnosti Schweizer International s.r.o.

3. Právo na výmaz

Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost Schweizer International s.r.o. neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost Schweizer International s.r.o. má nastaveny mechanismy pro výmaz osobních údajů, kdy pominul účel, jež určoval rozsah a parametry zpracování osobních údajů. 

4. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemnou formou na adresu sídla společnosti Schweizer International s.r.o.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Subjekt údajů má také dle čl. 19 GDPR právo na oznámení ze strany společnosti Schweizer International s.r.o. v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Na základě písemné žádosti subjektu údajů na adresu sídla společnosti lze poskytnout oznámení ze strany Schweizer International s.r.o.

6.Právo na přenositelnost osobních údajů

Čl. 20 GDPR přiznává subjektu údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat písemnou formou na adresu sídla společnosti Schweizer International s.r.o. o předání těchto údajů jinému správci. Žádosti nelze vyhovět, pokud by v konkrétním případě mohlo dojít k negativnímu  dotčení práv a svobod třetích subjektů. 

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti Schweizer International s.r.o. Je na společnosti Schweizer International s.r.o., aby prokázala existenci oprávněného důvodu pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů. V opačném případě společnost Schweizer International s.r.o. zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné uplatnit písemnou formou na adresu sídla společnosti Schweizer International s.r.o.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů je kdykoli odvolatelný. Odvolání souhlasu je možné kdykoli, a to stejnou formou, jakou byl učiněn. 

Automatizované rozhodování

Společnost Schweizer International s.r.o. neprovádí automatizované rozhodování. 

 

 Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontakt na osobu určenou pro vedení agendy ochrany osobních údajů firmySchweizer International s.r.o.

Kontakt na odpovědnou osobu: Kateřina Rapantová
Adresa: Puškinovo náměstí 493/5, 160 00, Praha – Bubeneč,
E-mail: office@ischweizer.com

Společnost Schweizer International s.r.o. informuje spotřebitele, že podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má spotřebitel právo řešit spor mezi společností a spotřebitelem, pokud půjde o spor týkající se kupní smlouvy  nebo smlouvy o poskytování služeb ze strany společnosti spotřebiteli a tyto smlouvy byly uzavřeny mezi společností a spotřebitelem počínaje dnem 1. 2. 2016 a dále  (dále jen "spotřebitelský spor")  formou mimosoudního řešení, kdy subjektem, k němuž je spotřebitel oprávněn předložit návrh na mimosoudní vyřešení sporu se společností je Česká obchodní inspekce (případně jiný subjekt, je-li povřen Ministerstvem průmyslu a obchodu). Bližší informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelského sporu spotřebitel dále nalezne na internetových stránkách ČOI, viz. www.coi.cz.
 

 

Formulář na dotazy


Zaregistrujte se a získejte novou 48 stránkovou knížku plnou zajímavých tipů, rad a nápadů ZDARMA!

REGISTRACE